Privacyverklaring voor sollicitanten

1. Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?

In dit privacy-statement informeren we je over de wijze waarop het GGN de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures bij GGN.

Het GGN volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Dit privacy-statement kan telkens worden aangepast aan recente ontwikkelingen. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

2. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan niet op jou van toepassing is, dan verwerken we jouw persoonsgegevens ook niet.

 1. Doel: beoordelen geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht
 2. Doel: voor overige werving- en selectiedoeleinden (waaronder het corresponderen met sollicitanten, het afnemen van tests/screenings of (medische) keuringen)

Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

GGN is verantwoordelijk voor het inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens we waarvoor gebruiken. Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor geen ander doel, dan dat je wilt komen werken bij GGN.

4. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens verkrijgen we door:

Algemeen

 • verstrekking door jou zelf.
 • verstrekking door een werving- en selectiebureau.
 • verstrekking door een detacheringsbureau en/of uitzendbureau.

Aanvullend kunnen wij extra persoonsgegevens verkrijgen vanuit contact met jou, referenten of andere (openbare) bronnen.

Digitaal

 • Via het gebruik van de website(s) van GGN alsmede de daarop geplaatste cookies.
 • Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt (voor meer info, zie privacyverklaring Website).

5. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Alleen medewerkers met een bevoegdheid vanuit hun functie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Deze medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding dat, in overeenstemming met wetgeving, is opgelegd binnen onze organisatie.

Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een, indien van toepassing, verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een goede technische en organisatorische beveiliging voor jouw persoonsgegevens.

6. Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

Als sollicitant heb je vanuit de AVG onderstaande rechten:

 • inzage in jouw persoonsgegevens;
 • verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;
 • verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Een verzoek op een of meerdere van deze rechten dien je schriftelijk in bij de FG (Functionaris Gegevensbescherming), te bereiken via FG&SO@GGN.nl.  Om een verzoek in behandeling te mogen nemen, hebben we de volgende gegevens van je nodig: naam, geboortedatum en woonplaats.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we jou een passende reactie sturen.

Indien je niet tijdig een antwoord op je verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kun je bezwaar maken via sollicitaties@ggn.nl.

Daarnaast heb je ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

7. Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij je hiervoor toestemming hebt verleend of we het moeten verstrekken op basis van wet- en regelgeving.

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot maximaal 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure.. Je kunt toestemming geven om je gegevens langer te laten bewaren voor eventuele toekomstige vacatures – tot maximaal één jaar.

9. Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 12 juli 2022

10. Contact / vragen

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met de FG (functionaris gegevensbescherming): FG&SO@GGN.nl