Privacystatement GGN Mastering Credit B.V.

Versie maart 2024

In het privacybeleid staat beschreven hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Wie is GGN?

GGN verzorgt voor opdrachtgevers o.a. privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke (pré-) incassowerkzaamheden en facturatie en debiteurenbeheer en staat opdrachtgevers bij op het gebied van creditmanagement.

Verwerkingsverantwoordelijke

GGN is voor haar minnelijke en ambtelijke praktijk de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat GGN beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. GGN is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Verwerker

GGN is voor haar publiekrechtelijke werkzaamheden en facturatie en debiteurenbeheer een zogeheten verwerker in de zin van de AVG. Dit houdt in dat GGN ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Wat verzamelen we en waarom?

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijke persoon.
GGN verwerkt veel persoonsgegevens, waaronder regelmatig een aantal bijzondere persoonsgegevens. Naast de wetgeving vanuit de AVG heeft GGN ook te maken met de wetgeving die specifiek geldt voor de gerechtsdeurwaarders.

Van wie we gegevens verzamelen

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens. Dat kan van u of u en uw partner zijn als er bijvoorbeeld een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens.

Voor een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken we ook de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

Cameratoezicht

We hebben voor uw en onze veiligheid cameratoezicht. Daar waar dit het geval is wordt dit aangegeven. Deze beelden worden na 72 uur gewist.

Verwerkingsdoeleinden

De verwerking van persoonsgegevens door de gerechtsdeurwaarder geschiedt ten behoeve van:

a. de uitoefening van ambtelijke taken als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet;
b. de uitoefening van niet ambtelijke werkzaamheden als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Categorieën van gegevens

De verwerking van persoonsgegevens kan betrekking hebben op:
a. naam, adres, postbusnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, titulatuur, telefoonnummer, telefaxnummer, email-adres;
b. BRP-nummer, BSN en andere identificerende gegevens;
c. gegevens over inkomen, bezittingen en schulden;
d. gegevens met betrekking tot het in het verleden verrichte of lopende acties, of transacties in zaken die van invloed kunnen zijn op respectievelijk voortvloeien uit de bij òf krachtens wet of door de opdrachtgever opgedragen taken en werkzaamheden;
e. gegevens over de in die zaken van de wederpartij ontvangen bedragen en op hem verhaalbare kosten;
f. andere voor het doel van de verwerking noodzakelijke niet te categoriseren gegevens.

Grondslag van de verwerking

GGN moet het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit de AVG.
Het grootste gedeelte van de verwerkingen gebeurt vanuit:

 • de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
 • de wettelijke verplichtingen vanuit onder andere de Gerechtsdeurwaarderswet;
 • de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever en de gerechtsdeurwaarder.

Met welke externe partijen delen wij uw gegevens?

Als dit voor de uitoefening van de ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden nodig is, delen wij uw gegevens met externe partijen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld onze opdrachtgever, rechterlijke instanties, openbare- en gesloten registers, de inkomstenbron, slotenmakers, andere gerechtsdeurwaarders en het digitaal beslagregister één en ander uitsluitend – voor zover nodig bij het verrichten van de bij of krachtens de wet opgedragen taken en werkzaamheden. GGN kan ter staving van een afbetalingsregeling een verklaring inkomsten en uitgaven en afschriften verstrekken aan opdrachtgever.
De gegevens worden incidenteel door GGN aan een instantie in een derde land verstrekt, indien internationale verdragen dit vereisen. Verstrekking van gegevens vindt niet plaats als dit in strijd zou zijn met de geheimhoudingsplicht van GGN.

Ook hier is voor GGN de Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens leidend.

Waar worden de persoonsgegevens door GGN opgeslagen?

Voor het verwerken van persoonsgegevens werkt GGN met een automatiseringssysteem waarbij de persoonsgegevens binnen de EER worden opgeslagen.

Beveiliging persoonsgegevens

GGN is verplicht om door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen persoonsgegevens op een dusdanige manier te verwerken dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid). Om dit te waarborgen heeft GGN een gecertificeerd informatiebeveiligingsmanagementsysteem conform de ISO 27001 norm.

Bewaartermijn persoonsgegevens

GGN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. GGN bewaart uw gegevens tien jaar volgens de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit en het daarbij behorende reglement.
Indien noodzakelijk kan GGN besluiten dat documenten en/of gegevens voor een langere termijn worden bewaard.

Wil u iets aanpassen of heeft u een vraag?

GGN streeft ernaar om de gegevens correct in haar systemen te verwerken. Mocht u desondanks merken dat uw gegevens niet juist zijn verwerkt dan horen wij dit graag. U heeft bijvoorbeeld recht op inzage in of correctie van uw gegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens GGN van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. GGN behandelt uw verzoek binnen een maand na ontvangst.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. GGN dient hierbij wel uit te gaan van de officiële registers. Wilt u bijvoorbeeld uw adres laten wijzigen, dan moet u dat eerst in de Basisadministratie Persoonsgegevens van uw gemeente wijzigen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:
GGN Mastering Credit B.V.
Inzageverzoek AVG
Postbus 19212
3001 BE Rotterdam

Hoe u een klacht kunt indienen?

Daarnaast bestaat voor de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres (alleen volgens afspraak):
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Telefoon: 0900-2001201 (gebruikelijke telefoonkosten)

Meldplicht datalekken en andere eisen vanuit de AVG

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. GGN zal als verwerkingsverantwoordelijke melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het naleven van de AVG is onderdeel van ons dagelijks beleid. Naast een datalekprotocol heeft GGN ook een register voor de verwerkingsactiviteiten opgesteld, is er beleid voor het doen van een Privacy impactanalyse (PIA), worden er verwerkersovereenkomsten afgesloten en worden onze medewerkers met betrekking tot het informatiebeveiligingsbewustzijn getraind.

Functionaris voor de gegevensbescherming

GGN heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld.

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) is als volgt te bereiken:

Per post: Postbus 19212, 3001 BE Rotterdam (t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming)
Per e-mail: fg&so@ggn.nl (t.a.v de functionaris gegevensbescherming)

Heeft u vragen over de gegevens die GGN verzamelt, of hoe wij deze verwerken, neemt u dan contact met ons op. Ook bij de constatering van een (mogelijk) datalek of vragen hierover kunt u contact opnemen met onze FG.

Informatie over onze diensten

Uw persoonsgegevens kunnen, als u dit heeft aangegeven, door GGN gebruikt worden om u te informeren over onze producten en diensten. Via een aantal tools op onze website vragen wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij ook als u zich bij ons registreert voor bijvoorbeeld het ontvangen van de nieuwsbrief, informatie opvraagt, op andere wijze contact met ons opneemt of gebruikt maakt van één van de andere functies op onze website. GGN verwerkt uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze dienst en bewaart deze gegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Externe links

Onze website kan links naar andere websites bevatten. GGN is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van andere websites. Wij adviseren u om kennis te nemen van de privacy statements op deze websites.

Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen of als er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.

Wat we bijhouden op onze websites en welke cookies gebruiken we en waarvoor gebruiken we die?

GGN maakt op een aantal websites gebruik van cookies, zoals o.a.: op www.ggn.nl, www.verhuursignaal.nl, www.checksociaal.nl, www.mijnggn.nl en www.ggn.nl/mijnincasso. In deze websites wordt gebruikt gemaakt van cookies.

Cookies kunt u uitschakelen, maar dan kan het zijn dat u niet de optimale beleving krijgt die u gewend bent.

GGN gebruikt verschillende cookies.

Cookieverklaring

De websites van GGN maken gebruik van cookies. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zo kunnen wij dankzij cookies onze websites gebruiksvriendelijker maken en u van relevante informatie voorzien. Indien van toepassing vragen wij uw toestemming. Het kan zijn dat bepaalde functionaliteiten van de website niet goed functioneren als u de cookies niet accepteert.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die onze websites op uw computer, tablet of mobiele telefoon zetten. Deze tekstbestanden onthouden informatie over uw websitegebruik. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat, kunnen onze websites die gegevens weer raadplegen en u direct herkennen.

Waarom gebruiken we cookies?

GGN verzamelt gegevens over het gebruik van onze websites in rapportages om inzicht te krijgen in het profiel van onze bezoekers. Een cookie registreert bijvoorbeeld hoe lang en hoe vaak een gebruiker een pagina heeft bezocht. Relevant voor ons, omdat wij zo kunnen zien welke artikelen de bezoekers interessant vinden of welke informatie zij nog missen op onze websites.
De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze websites kan worden overgebracht naar beveiligde servers van GGN of van een derde partij. Google legt bijvoorbeeld informatie vast op servers in de Verenigde Staten.

Welke cookies gebruikt GGN?

Er bestaan verschillende soorten cookies. Wij maken gebruik van technische, functionele en advertentie cookies. Technische of functionele cookies zijn bijvoorbeeld nodig voor het functioneren van de website. Daarnaast zijn er ook cookies die de statistieken van de websites registreren of het gebruik van social media buttons mogelijk maken. In het onderstaande overzicht kunt u terugvinden welke cookies GGN gebruikt en waarvoor.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites functioneren. Denk hierbij aan het opslaan van browserinstellingen, zodat onze websites optimaal op het beeldscherm zichtbaar zijn, het mogelijk is om met ons te chatten, een gelijkmatige belasting van de website, waardoor die functioneel en bereikbaar blijft en het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen op onze website.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelt GGN met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze websites door de gebruikers. Hiermee kunnen we onze websites optimaliseren en verbeteren. Denk hierbij o.a. aan: Het IP-adres, het registreren van uw locatie, hoe vaak u onze websites bezoekt, welke browser u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm en welk apparaat u gebruikt, de pagina waarop u op onze website binnenkomt, wanneer en hoe lang u onze website bezoekt of gebruikt, welke pagina’s u bezoekt en bij welke pagina u de website verlaat, of u gebruik maakt van functionaliteiten van de website, zoals het gebruiken van de chat, invullen van een formulier, afspelen van een filmpje en downloaden van documenten.

 • Google Analytics
  Doel: Met Google Analytics meten we anoniem hoe bezoekers ons hebben gevonden en hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bezocht en hoe lang een bezoek duurde. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.
  Namen: _ga, _gid, _gat
  Bewaartermijn: Deze cookies komen van Google Analytics en worden maximaal 2 jaar, 24 uur en 10 minuten bewaard.
  Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google
 • Google Tag Manager
  Doel: Met Google Tag Manager kunnen we eenvoudig stukjes code toevoegen aan onze website, waardoor we het gebruik kunnen meten, bijvoorbeeld hoe vaak een knop wordt aangeklikt. Zo kunnen we de website blijven verbeteren.
  Namen: _dc_gtm
  Bewaartermijn: Einde sessie
  Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google
 • Hotjar
  Doel: Wij maken gebruik van Hotjar om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken.
  Namen: _hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets, _hjDoneSurveys, _hjIncludedInSample
  Bewaartermijn: Deze cookie komt van Hotjar en wordt maximaal 1 jaar bewaard.
  Delen: Hotjar deelt geen anonieme data met derden. Zie ook de Privacy Policy van Hotjar
 • VWO
  Doel: Wordt gebruikt voor B/B tests door VWO wanneer bezoekers een bepaalde combinatie van een test zien. De cookie zorgt ervoor dat bezoekers bij ieder nieuw bezoek dezelfde combinatie zien of genereert een unieke ID voor iedere bezoeker en wordt gebruikt voor het segmentatierapport in VWO.
  Namen: __vwo_uuid_v2, __vwo_uuid,
  Bewaartermijn: 3 maanden
  Delen: VWO deelt geen anonieme data met derden. Zie ook de Privacy Policy
 • PIWIK
  Doel: Hiermee kunnen we meerdere apparaten, sessies en betrokkenheidsgegevens koppelen aan dezelfde bezoekers, om een samenhangend beeld te krijgen van onze websitegebruikers.
  Namen: _pk_id#, _pkses#,
  Delen: Piwik deelt geen anonieme data met derden. Zie ook de Privacy Policy van piwik.

Advertentie cookies

Advertentie cookies maken het mogelijk om de informatie die we u tonen, ook op een andere websites, aan te laten sluiten op uw interesses. Derden partijen kunnen niet via onze websites adverteren. Wel plaatsen wij advertentiecookies op websites van derden, zoals Google, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube. Denk hierbij o.a. aan: het bijhouden hoe vaak en welke advertenties u al heeft ontvangen en het bijhouden of u op de advertenties klikt.

 • Google Ads
  Doel: Deze cookies maken inzichtelijk welke advertenties met Google Adwords goed werken. Hierdoor kunnen we nog gerichtere en betere advertenties inrichten voor u.
  Namen: NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID, AID
  Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
  Delen: Google deelt anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google.
 • Google
  Doel: Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.
  Namen: IDE
  Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
  Delen: Google deelt anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google.
 • Google Dynamic Remarketing / GA Audiences
  Doel: Deze cookies zien hoe u op onze website terecht bent gekomen, hoe vaak u deze bezocht en hoe lang u er bleef. Hiermee kunnen we u meer gerichtere aanbevelingen van onze producten en diensten doen.
  Namen: utma, utmb, utmc, utmv en utmz
  Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
  Delen: Google deelt anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google.
 • Google Tag Manager
  Doel: Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.
  Namen: _gcl_au
  Bewaartermijn: 3 maanden
  Delen: Google deelt anonieme data met derden. Zie ook het Privacybeleid van Google.

Veranderingen

Deze cookieverklaring is afgestemd op de websites van GGN. Eventuele aanpassingen rondom de cookiewetgeving en/of veranderingen van deze sites, kunnen leiden tot wijzigingen in deze cookieverklaring. We mogen de inhoud van de verklaring en de cookies opgenomen in de lijst altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze pagina raadplegen voor de laatste versie.

Browserinstellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kun u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Daarnaast betekent het weigeren van cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.
Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.