DISCLAIMER

Versie 1.0 d.d. 15-12-2011

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite ( www.ggn.nl ) van GGN. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt op risico van de gebruiker.

GGN spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin GGN als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan GGN niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. GGN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

GGN behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. GGN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Het is niet toegestaan deze internetsite zodanig te gebruiken dat:

het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen
het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen
de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten
gebruik leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of in strijd is met wet- en regelgeving.
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. GGN aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

GGN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

vanwege een belemmerende toegang tot de diensten van GGN
en garantie met betrekking tot het functioneren van de site van GGN
voor eventuele virussen op de site of de server van GGN die de informatie toegankelijk maakt
voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die
voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@ggn.nl .