Nieuw coalitieakkoord: verlaging van de Griffierechten in 2022 

2 minuten | Tips | Aandacht loont | GGN

Op 15 december werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd met de titel 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Dat het de afgelopen periode voor heel veel Nederlanders moeilijk is geweest is duidelijk. Positief is het dat er aandacht komt voor een brede armoede- en schuldenaanpak. Met onze missie Aandacht loont proberen wij ook hier ons steentje aan bij te dragen.

Om het recht voor burgers en MKB te vergroten worden in 2022 de griffierechten verlaagd. Tot 2022 was er sprake van één bedrag aan griffierecht voor vorderingen van niet natuurlijke personen tot een waarde van € 12.500. Per 1 januari 2022 worden er vier nieuwe categorieën in het griffierechtenstelsel geïntroduceerd en daarmee komt de hoogte van het griffierecht beter in verhouding te staan tot de hoogte van de vordering. Daarmee levert de toegang tot de rechter veel minder onevenredig hoge kosten op. In de tabel staan de griffierechten voor niet-natuurlijke personen vermeld. Kijk voor alle aangepaste griffierechten 2022 op www.rechtspraak.nl.

    Griffierecht 2021 Griffierecht 2022
€ 0 € 500

€ 128

€ 126
€ 500 € 1500

€ 507

€ 322
€ 1500 € 2500 € 507 € 365
€ 2500 € 5000 € 507 € 487
€ 5000 € 12.500 € 507 € 514
€ 12.500 Hoger € 1.384 € 1.013

 

Hoewel voor natuurlijke personen de griffierechten intact zijn gebleven bieden de nieuwe richtlijnen ook voordelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor particulieren die een incassoprocedure tegen een bedrijf hebben verloren en worden veroordeeld in de proceskosten. Doorgaans moeten zij dan het hogere griffierecht vergoeden dat het bedrijf (de rechtspersoon) heeft moeten betalen en dit klemt vooral bij relatief lage geldvorderingen. In de nieuwe coalitieplannen worden de griffierechten voor rechtspersonen en natuurlijke personen voor vorderingen tot € 5.000 dichter bij elkaar gebracht.

Deze ontwikkelingen sterken ons in onze missie om problematische schulden te voorkomen. We richten het incassoproces in 2022 nog sterker in zodat de kwetsbaren worden geholpen om te kunnen betalen zonder een gerechtelijke procedure. In plaats van mensen dwingen te betalen willen we ze helpen om te kunnen betalen, nu en straks. We verdiepen ons in de persoon achter de schuld om de juiste toon te kunnen zetten en hulp op maat te kunnen bieden. Want wij geloven dat aandacht loont!