Disclaimer Mijn GGN

Toegang tot en gebruik van de site “Mijn GGN” en de via deze site aangeboden internetapplicaties (hierna "applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze site en de applicaties betekent dat u deze en eventueel overige op deze site en applicaties vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. GGN Holding N.V., haar groepsmaatschappijen en met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk "GGN") verstrekken de informatie, producten en diensten op deze site op basis van onderstaande voorwaarden.

1. U kunt gebruik maken van deze site voor het zoeken van data. U mag de data slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik c.q. voor strikt intern gebruik binnen uw onderneming.

2. GGN adviseert U alle voor het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruik maakt van deze site.

3. Beslissingen op basis van de informatie op deze site of via deze site verkregen zijn voor uw eigen rekening en risico.

4. Het is niet toegestaan deze site zodanig te gebruiken dat:
• het gebruik door andere internetgebruikers wordt gehinderd of geschaad;
• het functioneren van deze site in gevaar brengt;
• de op of via deze site aangeboden informatie of onderliggende software aantast.

5. U bent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGN niet gerechtigd om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de data op deze site en andere sites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.

6. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na ontdekking ervan door GGN gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van GGN. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. GGN behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. GGN sluit alle verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

7. De informatie op deze site is door GGN zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. GGN garandeert echter niet dat de op deze site aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat zijn, dan wel vrij zijn van gebreken, fouten en/of virussen. GGN garandeert verder niet dat dergelijke gebreken, fouten en/of virussen zullen worden hersteld of worden verwijderd. Bovendien behoudt GGN zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze site te onderbreken om onderhoud te plegen.

8. Bij misbruik van deze site behoudt GGN zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het recht om gebruik te maken van de data in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden en daartoe technische voorzieningen te treffen. GGN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van data.

9. GGN is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze dan ook ontstaan door en/of voortvloeiend uit of in verband staand met de toegang tot of het gebruik van deze site en/of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

10. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van GGN.

11. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

12. Op deze site en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Delen op: