Corporate Governance

Voor GGN is iedere klant uniek. Door zo goed mogelijk in te spelen op marktveranderingen, heeft dit een optimaal resultaat tot gevolg voor opdrachtgevers. Vanwege deze overtuiging kiest GGN de optimalisatie van de kasstroom van klanten als uitgangspunt. Dit betekent dat door op een maatschappelijk verantwoorde wijze debiteurenrisico’s moeten worden voorkomen. GGN waarborgt een goed ondernemingsbestuur door interne beheersing en de relatie tussen de belangrijkste belanghebbenden van GGN, zoals klanten, debiteuren, financiers, medewerkers en aandeelhouders.

GGN hanteert een Corporate Governance beleid zoals opgenomen in de Nederlandse Corporate Governace Code. Centraal staat dat de organisatie zich richt op een langdurig samenwerkingsverband tussen belanghebbenden. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben de gehele verantwoordelijkheid voor het behartigen van de belangen van alle stakeholders. De continuïteit van de organisatie en het leveren van toegevoegde waarde voor de samenleving staan hierbij voorop. Hierbij geldt dat een evenwichtige en integere wijze van belangenbehartiging en onafhankelijk toezicht sleutelelementen zijn voor een goede relatie met aandeelhouders, maar ook met andere belanghebbenden. Een heldere en open communicatie levert hieraan een positieve bijdrage.

De Nederlandse Corporate Governance Code is van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen. Het staat niet-beursgenoteerde ondernemingen vrij de Code ook toe te passen. GGN is geen beursgenoteerd bedrijf is, maar heeft vrijwillig gekozen voor het toepassen en volgen van de principes. Niet alle principes kunnen worden toegepast omdat GGN niet beursgenoteerd is. Daarnaast is GGN een deurwaardersorganisatie en daarmee gebonden aan specifieke wet- en regelgeving. De uitzonderingen en opmerkingen zijn in een intern toetsingsdocument vastgelegd. Dit document is op verzoek beschikbaar via één van de onderstaande personen.

Mocht u meer informatie willen, dan verwijzen we u naar de Corporate Governance paragraaf uit het meest recente jaarverslag van GGN. Dit document kunt u ook opvragen bij de Risk- en Compliance Officer, Marco Bruin, e-mail: m.bruin@ggn.nl, of bij de Secretaris van de Raad van Bestuur, Dennis Merx, e-mail: d.merx@ggn.nl.


 

Delen op: